Secretary: Mrs. Michele Snavely
mjsnavely@stthomasbedford.com